Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası

NOTEDU çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

NOTEDU'ya üye olurken kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, üniversite, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri, banka bilgileri gibi) platformumuz tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. Kayıt sırasında kullanıcıların girdiği kişisel bilgileri istediği zaman güncelleme ve değiştirme hakkı bulunmaktadır.

KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir ve kişisel veriler platformumuz tarafından işlenebilecektir.

Paylaştığınız kişisel veriler, Kullanım sözleşmesinde belirtilen amaç ve kapsama uygun olarak kullanıcılara verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için; Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için; Reklam tercihlerini analiz etmek ve doğrudan pazarlama yapmak amacıyla; Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için; Kullanıcıların kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir ve kullanılabilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kullanıcıların NOTEDU ile paylaştığı kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta NOTEDU altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır

Kişisel verileriniz, NOTEDU internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde toplanabildiği gibi farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medya platformları gibi paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, NOTEDU ile ticari ilişki içinde bulunan tüzel kişilere, Gerekli görüldüğü durumlarda kişisel verilerinizi aktarılabilecektir.

NOTEDU, KVKK kapsamında kişisel verilerinizin gizliliği için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Kişisel verileriniz platformumuzun ürün ve hizmetlerini sunabilmesi, kullanım koşullarının yerine getirilebilmesi için kullanılır ve kanunun izin verdiği kuruluşlar dışında kimseyle paylaşılmaz.

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca NOTEDU'nun kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel Veri Sahibi, NOTEDUya başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kanun kapsamındaki haklardan yararlanmak isteyen kullanıcılar başvurularını kimlik fotokopisi ile birlikte [email protected] e-posta adresine yöneltebilirler.

Web sayfamızda, uygulamamımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce NOTEDU'ya başvuruda bulunacağınızı açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.